Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2015

4658 cc64 500
so true
Reposted fromemptywardrobe emptywardrobe vialaennah laennah
Reposted frompanimruk panimruk vialaennah laennah
5254 9fa5
Reposted fromemotionalanorexic emotionalanorexic

June 08 2015

8733 50c8

June 04 2015

Czasem nawet podczas snu nie ma się odpoczynku.
— Charles Bukowski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viagosiakowe gosiakowe
- Co pan ro­bi?
- Cze­kam na siebie.
— Emil Cioran
Reposted fromdeviate deviate viagosiakowe gosiakowe
9073 c0ad 500
... A do tego potrzebne są narkotyki.
1460 e67b 500
Reposted fromcholera cholera viagosiakowe gosiakowe
2204 c3b7 500
Reposted frompulperybka pulperybka viakatasroka katasroka

May 26 2015

9727 09fa
Reposted frommisza misza viasmutnazupa smutnazupa

May 22 2015

1057 45b9 500
Reposted fromjozefspace jozefspace
3176 70cd 500
Reposted fromkasiapodpucha kasiapodpucha viatbtf tbtf
Wolna dusza to rzadkość, ale będziesz wiedzieć, kiedy ją spotkasz – głównie dlatego, że poczujesz się dobrze, bardzo dobrze, kiedy będziesz blisko niej.
— Charles Bukowski
7361 64ee 500

May 13 2015

8736 0c09
Reposted fromemotionalanorexic emotionalanorexic
6087 2aef
Reposted frommysli mysli viaemotionalanorexic emotionalanorexic
I nagle zgodziłem się i nawet od razu wstałem z łóżka, gdyż myśl o ruchu po ustalonej linii, przeszywającym, stanowczym, wydała mi się rozkoszniejsza od szklanki zimnej wody! [...] Pokój wypełnił się teraz czynnościami zdecydowanymi i określonymi, które jednak będąc poczęte z nudów, z nieróbstwa, z kaprysu, kryły w sobie jakieś kretyństwo.
— "Kosmos" Witold Gombrowicz
Reposted fromtutaj tutaj viaemotionalanorexic emotionalanorexic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl